Profiel van de opleiding

Wat?

Wat doen we, denken we en voelen we? Dat wil de sociologie begrijpen en verklaren vanuit het feit dat mensen samenleven. Waar voor een bioloog de lichamelijke aspecten centraal staan, en voor een psycholoog de werking van het brein, focust een socioloog zich op de samenleving en de relatie tussen mensen en de samenleving. Wie we zijn en wat we doen, wordt ook, en misschien, vooral door onze relaties met anderen bepaald. Dat kan over persoonlijke relaties gaan (zie bijvoorbeeld de invloed van ouders op hun kinderen, en andersom), maar evengoed over verhoudingen tussen sociale groepen van mensen met dezelfde kenmerken (bv. naar leeftijd, opleidingsniveau, geslacht, etniciteit, beroep ...) die een gelijkaardige positie in de samenleving delen (zie bijvoorbeeld de invloed van stigma’s op het welbevinden van etnische minderheden). Daarnaast zijn er ook nog grote organisaties als scholen, multinationals, ngo’s, mediabedrijven en staten die ons leven bepalen (zie bijvoorbeeld de invloed van grote mijnbedrijven op het dagdagelijkse leven en gezondheid van Peruviaanse boeren). Op deze manier is sociologie dé discipline die zich richt op de studie van de mens in de samenleving van de 21ste eeuw.

 

Voor wie?

Je bent geboeid door hoe mensen met elkaar samenleven en hoe ze met elkaar omgaan in de samenleving van de 21ste eeuw. Je volgt wat in de media wordt gezegd en geschreven, maar staat ook kritisch tegenover die informatie. Je wil de oorzaken en gevolgen van sociale verschijnselen, zoals ongelijkheid en solidariteit, zelfdoding, armoede, genderrollen, Noord-Zuid problematiek,… bestuderen, niet alleen door erover na te denken, maar door die op een wetenschappelijke wijze in de praktijk te onderzoeken. Daarom ben je geïnteresseerd in methodes en technieken om wetenschappelijke studies uit te voeren. Hiertoe heb je geen specifieke voorkennis nodig. Een werkbare taalvaardigheid (Nederlands, Engels) is wel van belang, zowel om teksten goed en snel te kunnen analyseren als om zelf presentaties te maken, problemen te formuleren,…

 

Opbouw

Binnen de Gentse sociologie-opleiding kiezen we voor een brede algemene wetenschappelijke vorming. In de bachelorjaren kan je eigen klemtonen leggen via een brede waaier aan keuzevakken. In de master kies je een major waar je je specialiseert in specifieke deelgebieden: gezondheid en sociale demografie, cultuur en onderwijs, politieke sociologie, ... Verder kan je in de master je kennis nog verbreden via enkele keuzevakken uit 'beleid en organisatie' of uit de andere hulpwetenschappen. Het 'studietraject in het buitenland' laat je toe een gedeelte van je masteropleiding door te brengen aan een buitenlandse universiteit.

In de masteropleiding worden de verworven vaardigheden en de kennis uit de bacheloropleiding verder uitgewerkt en verfijnd. Het vermogen om op een wetenschappelijke wijze te denken en te handelen wordt geperfectioneerd. De kennis en de toepassing van theorieën en methoden worden verder gespecialiseerd. Multidisciplinariteit en een internationale insteek zijn belangrijk. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door drie belangrijke klemtonen:

- De deelgebieden binnen de sociologie treden meer naar de voorgrond. De meest recente ontwikkelingen in bepaalde deelgebieden worden in verband gebracht met lopend onderzoek binnen de Gentse vakgroep Sociologie. Enkele voorbeelden van onderzoeksvragen die momenteel behandeld worden: hoe beïnvloedt de school en het thuismilieu het presteren en het welbevinden van leerlingen? Hoe ontwikkelen smaken en leefstijlpatronen zich? Welke factoren beïnvloeden seksueel risicogedrag? In welke mate heeft echtscheiding een invloed op de mentale gezondheid? Hoe verwerven migranten, vluchtelingen en holebi’s volwaardig burgerschap?

Je moet tijdens je masteropleiding een originele bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de sociologie. De masterproef maakt dan ook een belangrijk deel uit van het masterjaar.

- Uniek binnen het Gentse aanbod is de blijvende aandacht voor het versterken van de methodologische skills. Het zijn praktijkgerichte labo’s verzorgd door gespecialiseerde wetenschappers.

- De kleine groepen binnen de master geven de mogelijkheid om vernieuwende onderwijsvormen aan te bieden: debatsessies, interactie met (internationale) gastsprekers én mensen uit het ‘veld’, interviews en participerende observatie, goed opgevolgde werksessies ‘academisch schrijven’ en ‘presentatietechnieken’…

 

Waarheen?

Afgestudeerde sociologen worden door werkgevers sterk gewaardeerd vanwege hun inzicht in de samenleving, hun onderzoekvaardigheden, hun projectmatige manier van handelen en hun communicatievaardigheden. Een opleiding in de sociologie leert je inzicht verwerven in maatschappelijke fenomenen en sociologische problemen te besturen waardoor je goed voorbereid wordt op het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijke projecten voor een universiteit, de overheid of een studiedienst. Daarnaast ben je als socioloog ook goed voorbereid om acties voor maatschappelijke veranderingen te ontwerpen, implementeren en beheren, als bijvoorbeeld beleidsadviseur of NGO-medewerker. Bij meer coördinerende functies waarbij je binnen organisaties diensten aanstuurt en projecten managet (bv. human resources), ben je tevens gebaat bij een opleiding in de sociologie. Tot slot kan je de vaardigheden die je aangeleerd zijn, gebruiken om maatschappelijke fenomenen en sociologische problemen te duiden en uit te leggen als journalist of lesgever.

Praktische informatie

Bij opname van vakken van de Vrije Universiteit Brussel moet de student de FSA PSW verwittigen (fsa.psw@ugent.be) en zich registreren als uitwisselingsstudent aan de gastinstelling waar dit vak wordt gedoceerd.

Uitwisselingsstudenten van de UGent kunnen geen vakken nemen uit het aanbod van de Vrije Universiteit Brussel.