Competentiegebied 1: Kenniscompetentie
 1. Gevorderde toepassingsgerichte kennis van agrarische constructies en technologische aspecten van oogst en bewaring
 2. Inzicht in nutriëntenkringlopen en –beheer en dit toepassen op landbouw en milieu
 3. Inzicht hebben in landbouwbeleid en –wetgeving
 4. Gevorderde kennis en inzicht hebben in plantaardige en dierlijke productiesystemen
 5. Uitwerken van een proefopzet en methoden om plantaardige en dierlijke productieprocessen te optimaliseren
Competentiegebied 2: Wetenschappelijke competentie
 1. Wetenschappelijke literatuur synthetiseren tot een kritisch en overzichtelijk geheel
 2. Een juiste onderzoeksmethodiek ontwikkelen en eventuele nieuwe technieken implementeren
 3. Relevante besluiten nemen op basis van eigen onderzoeksresultaten of de resultaten van anderen
 4. Systematisch wetenschappelijk integer handelen
Competentiegebied 3: Intellectuele competentie
 1. Creatief inzetten van verworven kennis, inzicht en ervaring bij toegepast onderzoek al dan niet in een industriële context
 2. Wetenschappelijk gefundeerd argumenteren in een multidisciplinaire context
 3. Open staan voor nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en hun toepassingen
 4. Een actieve houding aannemen ten aanzien van permanente kennisontwikkeling, levenslang leren en zelfstandig sturen van het eigen leerproces
 5. Kennis en inzichten gebruiken voor de kwalitatieve en kwantitatieve analyse van complexe problemen
Competentiegebied 4: Competentie in samenwerken en communiceren
 1. Schriftelijk en mondeling communiceren over verworven kennis en resultaten aan vakgenoten en niet vakgenoten
 2. Functioneren als lid van een team
 3. Anderstalige wetenschappelijke literatuur binnen het eigen vakgebied begrijpen en samenvatten
 4. Toelichting en advies geven aan specialisten en niet-specialisten
Competentiegebied 5: Maatschappelijke competentie
 1. Ethisch en maatschappelijk verantwoord handelen
 2. Systematisch aandacht hebben voor technische, economische, maatschappelijke, humane en duurzaamheidsaspecten bij het ontwikkelen en realiseren van producten/productiesystemen
Competentiegebied 6: Ingenieurscompetentie
 1. Duurzaamheid van productietechnologieën beoordelen
 2. Een projectconcept tot uitvoering te brengen en opvolgen op niveau van een beginnend professional
 3. (Productie)processen evalueren en bijsturen