Doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

De Masteropleiding beoogt specialisten te vormen op het vlak van ontwerp, implementatie en management van nieuwe technologieën zowel in bestaande als in startende organisaties. De afgestudeerden moeten in staat zijn om innovatieve ideeën te formuleren om de performantie van een organisatie te verbeteren. Vernieuwing in een organisatie brengt omvangrijke change management projecten met zich mee en daarom zullen de studenten ook maximaal voorbereid worden om verandering te leren ondersteunen en door te voeren. Bovendien wil de Masteropleiding de basiskennis opgedaan in de Bacheloropleiding verder verdiepen en een verdere ontwikkeling van een wetenschappelijke attitude nastreven. Naast het verwerven van vakgerichte kennis en inzichten op gevorderd niveau, dient de masteropleiding ook ruimte te voorzien voor het integreren van kennisgebieden binnen het domein van handelsingenieur. Daarnaast moeten een aantal attitudes zoals het zelfstandig werken, creativiteit en kritische zin nog verder worden ontwikkeld. Ook de communicatieve vaardigheden moeten verder ondersteund en ontwikkeld worden via de in de opleiding gehanteerde didactische werkvormen en leerstrategieën.

Eindtermen

De inzichtelijk te verwerven kennis omvat : kunnen doorgronden van het functionele domein van handelsingenieur; relaties kunnen leggen met aanpalende wetenschapsgebieden; grondig kennen van de wetenschappelijke onderzoeks-methodologie en van de onderzoeksmethoden en -technieken van toepassing binnen handelsingenieur.

De toe te passen vaardigheden zijn : grondig kunnen analyseren van technisch bedrijfskundige problemen op een wetenschappelijke onderbouwde manier; kunnen oplossen van complexe problemen binnen handelsingenieur; oordeelkundig kunnen aanwenden van technologie in industrie, dienstensector, administratie en wetenschap, in relatie tot bedrijfseconomische onderwerpen; wetenschappelijk gefundeerd onderzoek kunnen uitvoeren binnen handelsingenieur; innovatief kunnen werken; in een multidisciplinair team kunnen werken; effectief kunnen communiceren, ook met niet-vakspecialisten; kunnen omgaan met een internationale omgeving.

De volgende attitudes worden nagestreefd : zelfstandigheid; onafhankelijkheid; integriteit; objectiviteit; sociabiliteit; beslissingsvermogen; structurering; doorgedreven kritische zin; verantwoordelijkheidszin; creativiteit en originaliteit.