Competentiegebied 1: Competentie in één of meerdere wetenschappen
 1. Een gevorderd inzicht hebben in de bedrijfseconomische theorieën en deze kritisch en doelgericht aanwenden bij complexe - operationele (afstudeerrichting Operations Management), - financiële (afstudeerrichting Finance) en - marketing (afstudeerrichting Data Analytics) beslissingsmodellen.
 2. Simulaties en sensitiviteitsanalyses voor complexe - operationele (afstudeerrichting Operations Management), - financiële (afstudeerrichting Finance) en - marketing (afstudeerrichting Data Analytics) beslissingsmodellen uitvoeren, analyseren en interpreteren.
 3. Inzicht hebben in het beheer van informatie en beslissingsondersteunende systemen en deze in een bedrijfsomgeving integreren.
 4. De houding hebben om de ondersteunende wetenschappen (wiskunde, statistiek en informatica) bij bedrijfseconomische vraagstukken zelfstandig en kritisch toe te passen.
 5. Inzicht hebben in recente ontwikkelingen en toekomstige evoluties van de bedrijfseconomische en technische discipline in - operationele (afstudeerrichting Operations Management), - financiële (afstudeerrichting Finance) en - marketing (afstudeerrichting Data Analytics) vraagstukken.
Competentiegebied 2: Wetenschappelijke competentie
 1. Doelgericht selecteren, ontwikkelen en valideren van methoden en technieken om complexe - operationele (afstudeerrichting Operations Management), - financiële (afstudeerrichting Finance) en - marketing (afstudeerrichting Data Analytics) problemen te identificeren en modelleren.
 2. Complexe - operationele (afstudeerrichting Operations Management), - financiële (afstudeerrichting Finance) en - marketing (afstudeerrichting Data Analytics) problemen analyseren en omzetten in een wetenschappelijke vraagstelling.
 3. Een literatuuronderzoek in de wetenschappelijke literatuur uitvoeren en deze bronnen creatief gebruiken.
 4. Resultaten van eigen onderzoek genuanceerd interpreteren en wetenschappelijk correct weergeven.
 5. Resultaten van eigen onderzoek kaderen binnen de wetenschappelijke literatuur.
 6. Zelfstandig kiezen voor een correct abstractieniveau bij de modellering van complexe - operationele (afstudeerrichting Operations Management), - financiële (afstudeerrichting Finance) en - marketing (afstudeerrichting Data Analytics) problemen.
 7. Systematisch wetenschappelijk integer handelen.
Competentiegebied 3: Intellectuele competentie
 1. Complexe - operationele (afstudeerrichting Operations Management), - financiële (afstudeerrichting Finance) en - marketing (afstudeerrichting Data Analytics) vraagstellingen met een hoge mate van zelfstandigheid analyseren en beoordelen op basis van geïntegreerde beslissingsondersteunende modellen.
 2. Verschillende abstractieniveaus zelfstandig en doelgericht identificeren, analyseren en integreren in het ontwerp van beslissingsondersteunende modellen.
 3. Een persoonlijk standpunt innemen ten aanzien van complexe - operationele (afstudeerrichting Operations Management), - financiële (afstudeerrichting Finance) en - marketing (afstudeerrichting Data Analytics) problemen op basis van resultaten van beslissingsondersteunende modellen.
 4. Modeloplossing kritisch valideren ten aanzien van de grenzen van de gedane assumpties.
 5. Kritisch reflecteren over eigen denken en handelen en de grenzen van de eigen competenties kennen en zelfstandig uitbreiden.
 6. De evoluties in het vakdomein op de voet volgen en deze flexibel integreren in de verworven theorieën en principes.
 7. Integreren van meerdere perspectieven en afwegen van verschillende oplossingen voor complexe - operationele (afstudeerrichting Operations Management), - financiële (afstudeerrichting Finance) en - marketing (afstudeerrichting Data Analytics) problemen.
Competentiegebied 4: Competentie in samenwerken en communiceren
 1. Professioneel schriftelijk rapporteren over complexe - operationele (afstudeerrichting Operations Management), - financiële (afstudeerrichting Finance) en - marketing (afstudeerrichting Data Analytics) problemen en hun oplossingen.
 2. Professioneel mondeling rapporteren over complexe - operationele (afstudeerrichting Operations Management), - financiële (afstudeerrichting Finance) en - marketing (afstudeerrichting Data Analytics) problemen en hun oplossingen.
 3. Projectmatig in team werken aan een bedrijfseconomische onderzoeksvraag in een multidisciplinaire omgeving vanuit verschillende rollen met conflicterende belangen.
 4. Communiceren in het Engels.
Competentiegebied 5: Maatschappelijke competentie
 1. Aandacht hebben voor maatschappelijke en ethische aspecten.
 2. Maatschappelijke en ethische consequenties van beslissingsondersteunende modellen aanvoelen.
Competentiegebied 6: Beroepsspecifieke competentie
 1. Grondig inzicht hebben in logistieke en informatieprocessen van de bedrijfseconomische waardeketen.
 2. De functionele domeinen van een bedrijf met elkaar in verband brengen en integreren in de waardeketen.
 3. Aandacht hebben voor aspecten van milieu, kwaliteit, veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 4. Beheersen van complexiteit van operationele, financiële en marketingprocessen door beslissingsondersteunende modellen te gebruiken.
 5. De impact van de hoogtechnologische kennismaatschappij op de bedrijfseconomische waardeketen begrijpen.