Doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

In de Masteropleiding wordt de basiskennis opgedaan in de Bacheloropleiding verder uitgediept en streeft men een verdere ontwikkeling van een wetenschappelijke attitude na. Naast het verwerven van vakgerichte kennis en inzichten op gevorderd niveau, dient de Masteropleiding ook ruimte te voorzien voor het integreren van kennisgebieden binnen bedrijfseconomie. Daarnaast moeten een aantal attitudes zoals het zelfstandig werken, creativiteit en kritische zin nog verder worden ontwikkeld. Bovendien moeten ook de communicatieve vaardigheden verder ondersteund en ontwikkeld worden via de in de opleiding gehanteerde didactische werkvormen en leerstrategieën.

Eindtermen

De inzichtelijk te verwerven kennis omvat : kunnen doorgronden van de bedrijfs-economische vakgebieden; relaties kunnen leggen met aanpalende wetenschaps-gebieden; grondig kennen van de wetenschappelijke onderzoeks-methodologie en van de onderzoeksmethoden en -technieken van toepassing binnen de bedrijfseconomische vakgebieden.

De toe te passen vaardigheden zijn : grondig kunnen analyseren van bedrijfs-economische problemen op een wetenschappelijke onderbouwde manier; kunnen oplossen van complexe problemen binnen de bedrijfseconomie; wetenschappelijk gefundeerd onderzoek kunnen uitvoeren binnen de bedrijfs-economie; innovatief kunnen werken; in een multidisciplinair team kunnen werken; effectief kunnen communiceren, ook met niet-vakspecialisten.

De volgende attitudes worden nagestreefd : zelfstandigheid; onafhankelijkheid; integriteit; objectiviteit; sociabiliteit; beslissingsvermogen; structurering; doorgedreven kritische zin; verantwoordelijkheidszin; creativiteit en originaliteit.