Profiel van de opleiding

Het postgraduaat Conferentietolken (1 jaar, 60 studiepunten) beoogt een vervolmaking in het consecutief en simultaan tolken binnen een conferentiecontext. Het richt zich tot binnen- en buitenlandse studenten met een voldoende kennis van het Nederlands en de gekozen talen, die een doorgedreven beroepsgerichte vorming zoeken.

Een volledige opleiding omvat zes modules tolkpraktijk en vier modules tolkvorming. Je kiest twee vreemde talen. Voor je eerste vreemde taal (VT1) heb je de keuze uit Duits, Engels of Frans. Voor je tweede vreemde taal (VT2) kan je kiezen uit Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Turks of Tsjechisch. Inschrijven voor een derde taal is mogelijk.

Voor je tolkpraktijk volg je voor VT1 vier modules: twee modules consecutief tolken (in en uit het Nederlands) en twee modules simultaan tolken (in en uit het Nederlands). Voor VT2 volg je alleen de modules waarbij in het Nederlands wordt getolkt. Tijdens die modules krijg je een intensieve training in het conferentietolken, ook aan de hand van on-site oefeningen in Europese en andere instellingen.

Het pakket tolkvorming omvat vier opleidingsonderdelen: Nederlandse formuleervaardigheid, theorie en deontologie, tolktechnieken en Europese instellingen. Studenten worden geëvalueerd op basis van klassieke examens. In elk semester worden minstens twee 'conferenties' gesimuleerd.