Profiel van de opleiding

Inhoud

De opleiding ‘Taal- en Letterkunde: twee talen’ biedt een programma aan dat aangepast is aan de eisen en maatschappelijke noden van onze tijd. Talenkennis vormt één van de hoekstenen van onze informatiemaatschappij. Door de toename van de mobiliteit en de schaalvergroting van de internationale contacten wordt het steeds belangrijker om te beschikken over een hoog ontwikkelde taalvaardigheid in meer dan één taal. Doeltreffende communicatie is echter niet louter een kwestie van taalbeheersing. Ze berust evenzeer op een brede, onbevangen kijk op de maatschappelijke context waarbinnen de communicatie plaats vindt, op een goede kennis van het culturele en meer bepaald het literaire erfgoed. Bovendien wordt het in onze samenleving steeds belangrijker dat we veel verschillende vormen van geletterdheid, van eenvoudige tot zeer complexe, niet enkel beheersen, maar ook kunnen doorgronden. 

De opleiding is open en algemeen vormend, veeleer op denkprikkels gericht dan op kennisreproductie. Onze studenten leren goede communicatoren te zijn, met zowel een actieve als beschouwende insteling. De opleiding stimuleert nieuwsgierigheid en onderzoeksinteresse zodat afgestudeerd zich wendbaar en zelfsturend kunnen opstellen in de wereld en het werkveld. We koppelen daarbij een functionele gerichtheid in taal en communicatie aan een vertrouwdheid met de mogelijkheden en grenzen van de (literaire) verbeelding. 

Studenten aan de Universiteit Gent kiezen twee talen uit een aanbod van negen: 

·        Duits

·        Frans

·        Engels

·        Nederlands

·        Grieks

·        Latijn

·        Italiaans

·        Spaans

·        Zweeds 

De uurroosters worden zo opgesteld dat je twee talen uit een verschillende kolom zonder enig probleem kan combineren. Nederlands, Engels en Frans kunnen dus met alle andere talen worden gecombineerd, maar ook voor Duits, Grieks, Italiaans, Latijn, Spaans en Zweeds zijn er ruime combinatiemogelijkheden voorzien. Het is echter niet mogelijk om twee talen uit dezelfde kolom te combineren.

 

De opleiding zelf

De opleiding tot Bachelor in de Taal- en letterkunde: twee talen wordt georganiseerd binnen de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en duurt drie jaar. Na het behalen van dit diploma heb je rechtstreeks toegang tot de Master in de Taal- en letterkunde, de Educatieve Master in de Taal- en Letterkunde, de Master Historische Taal- en letterkunde of de Master in de Vergelijkende Moderne Letterkunde. 

De doelstellingen van de bachelor-opleiding 'Taal- en letterkunde: twee talen' zijn dat studenten:

-        een grondige kennis verwerven van twee talen

-        vertrouwd zijn met de culturele achtergrond van deze talen en taalgebieden

-        inzicht hebben in de structuur en de geschiedenis van deze talen

-        thuis zijn in de literatuur van deze taalgebieden en in staat zijn (literaire) teksten te analyseren.

 

Om dit streefdoel binnen de termijn van drie jaar te bereiken, werd een programma ontworpen dat uit  vier delen bestaat:  

1        Een eerste deel vormen de vijf algemene vakken. Zij komen in alle opleidingen van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte voor en reiken de studenten algemene basisinzichten in de humane wetenschappen aan. Ze maken je als student 'Taal- en letterkunde: twee talen' vertrouwd met de grondbeginselen van de literatuur- en taalstudie, van de historische kritiek, van de geschiedenis van de filosofie en van de kunst. 

2        Een tweede deel van het bachelor-programma bestaat uit de theoretische steunvakken. Zij worden door alle studenten van deze opleiding gevolgd, en bieden noodzakelijke kennis, methodes en vaardigheden die de taalspecifieke vakken overschrijden. Het gaat met name om algemene taal- en letterkundige vakken. 

3        Het derde en omvangrijkste deel is de studie van twee talen. Gedurende de eerste twee jaren van de opleiding wegen die twee talen in het programma precies even zwaar. De taalspecifieke opleidingsonderdelen stellen je niet alleen in staat om de gekozen talen na afloop van de studie grondig actief en passief te beheersen, maar maken je tegelijk intensief vertrouwd met de taal- en letterkundige studie van die talen.

Met het oog hierop werd per taal een evenwichtig traject uitgetekend. Elk van de talenpakketten bestaat uit drie pijlers: taalvaardigheid, een letterkundig en een taalkundig gedeelte.

In de pijler taalvaardigheid staat de mondelinge en schriftelijke communicatie van de student centraal (bij de levende talen: in de betrokken taal); hieraan wordt vooral in het eerste en het tweede bachelor-jaar aandacht besteed. Hierdoor worden de studenten die een Erasmus-studieverblijf in b.v. Frankrijk, Groot- Brittannië, Duitsland, Spanje, Italië, Griekenland of Zweden willen opnemen, ook goed voorbereid. In de letterkundige pijler worden de literaire tradities bestudeerd en leer je methoden kennen waarmee je (literaire) teksten kan analyseren. In het eerste jaar ligt de klemtoon op het schetsen van een literair en historisch referentiekader; in het tweede en derde jaar staat de literaire analyse centraal en krijgen de studenten steeds meer de gelegenheid om zelf teksten te gaan onderzoeken en worden meer interactieve onderwijsvormen gebruikt.

In de taalkundige pijler verwerf je inzicht in het taalsysteem, taalvariatie en de functies die taal vervult. Voor onze studenten volstaat het immers niet enkel dat ze een taal kunnen gebruiken, ze moeten ook leren begrijpen hoe deze taal werkt - en dat in soms totaal verschillende contexten. Naarmate de opleiding vordert, wordt steeds dieper ingegaan op de taalkundige analysemethoden en komt ook de taalgeschiedenis aan bod.

Tenslotte is het van groot belang om ook de geschiedenis en de cultuur (in de brede zin van het woord) van de bestudeerde taalgebieden te kennen, zodat studenten ook weet hebben van de politieke, maatschappelijke en culturele contexten waarbinnen taal en literatuur functioneren.

4        Tenslotte is er in het derde jaar een keuzeruimte die studenten toelaat zich te profileren voor de toekomst , d.w.z. een mogelijke job of vervolgstudie. In die keuzeruimte kan je bv. een aantal vakken leraarschap opnemen ter voorbereiding van de educatieve master die dan leidt tot het lerarenberoep. Of je kan meer algemene taal- of letterkundige vakken opnemen ter voorbereiding van een academische carrière. Je kan ook je talenpakket uitbreiden met de studie van een derde taal. Een andere mogelijkheid is om een aantal vakken op te nemen uit voorbereidingsprogramma’s in aanloop naar een andere universitaire opleiding.

 

Structuur van de opleiding 

In de loop van de bachelor-opleiding krijg je met uiteenlopende les- en werkvormen te maken. De afwisseling zorgt ervoor dat diverse vaardigheden ontwikkeld worden. Er zijn natuurlijk de traditionele ex- cathedra cursussen of hoorcolleges, waarbij kennis wordt overgedragen van docent naar student. Extra uitleg en achtergrondinformatie of het gebruik van beeldmateriaal zorgen ervoor dat de lessen, die geregeld interactief worden opgebouwd, meer zijn dan een overlopen van de "te kennen stof". 

Bij de taalspecifieke vakken is er een evenwicht tussen hoorcolleges en werkcolleges, interactieve lessen die de studenten zelfstandig voorbereiden. Voor de werkcolleges worden de studenten verdeeld in groepjes van twintig tot dertig personen. Hierdoor krijgen alle studenten de kans hun praktische taalvaardigheid in te oefenen. Bovendien leer je zo je lesgevers ook meer persoonlijk kennen, zodat je ook sneller terecht kunt met problemen of pijnpunten 

In het derde jaar krijg je de kans om een zwaarder accent te leggen op één van de wetenschappelijke basisdisciplines: taal- of

letterkunde. Dat kan omdat je dan wat meer studiepunten zelf kan vastleggen. Bovendien schrijf je op het eind van je bachelor-studie een taal- of letterkundige paper, een onderzoekstaak, waarbij je wordt begeleid door een professor of wetenschappelijk medewerker. Maar daarover hoor je wel meer als je zover bent.

 

Studentenmobiliteit 

De studie een extra dimensie krijgen door ervoor te kiezen een tijdlang te gaan studeren in het buitenland. Hiervoor kan de student tijdens het eerste semester van het derde studiejaar terecht in één van de vele Europese partneruniversiteiten waarmee de Gentse opleiding een Erasmusuitwisselingsakkoord heeft.

  

Website van de opleiding

www.taalenletterkunde.ugent.be

 

Programmabrochure

De opleiding maakt per studiejaar programmabrochures aan, waarin alle informatie over het programma gebundeld en actueel gehouden wordt. Deze programmabrochures worden begin juli gepubliceerd op www.taalenletterkunde.ugent.be.