Profiel van de opleiding

De opleiding Oost-Europese Talen en Culturen biedt een combinatie van een taal- en een cultuurstudie. De student leert vanaf het eerste jaar twee levende Oost-Europese talen. In het eerste semester wordt gestart met Russisch, vanaf het tweede semester komt daar één Zuid-Slavische taal (Bosnisch/Kroatisch/Servisch, Bulgaars of Sloveens) bij. Deze talen zijn de sleutels tot de Oost-Europese culturen waarvan de student de literatuur, de (cultuur)geschiedenis en de maatschappij bestudeert.

De opleiding steunt op drie grote pijlers: (1) taal en cultuur(geschiedenis) van Rusland – (2) taal en cultuur(geschiedenis) van Zuidoost-Europa – (3) ‘klassieke’ taal (Oudslavisch m.i.v. historische taalkunde) en cultuur(geschiedenis) van de Slavisch-orthodoxe wereld.

Voor de drie pijlers geldt dezelfde drieledige aanpak: (1) geïntegreerde kennisverwerving, (2) kennisverwerving door internationalisering in het algemeen en immersie in het bijzonder en (3) een historische én multidisciplinaire benadering van het studiegebied.

De pijlers zijn weliswaar niet volledig parallel gestructureerd. Voor het Russisch ligt er een grotere nadruk op literatuur. Het programma Zuidoost-Europa zet in op een bredere cultuurwetenschappelijke toegang tot deze regio. In de pijler klassieke taal en cultuur(geschiedenis) is er aandacht voor zowel filologie, historische taalkunde en cultuur(geschiedenis).

Vanaf BA2 kiest de student ook een minor – een coherente groep van opleidingsonderdelen uit een andere of dezelfde discipline, die als verbreding of verdieping van de eigen opleiding beschouwd kan worden. Voor de opleiding Oost-Europese Talen en Culturen zijn de aanbevolen minors: Onderwijs, Slavische middeleeuwen in context, Zuidoost-Europa in context, Rusland in context en Tweede Zuidoost-Europese taal, waarbinnen de student een derde, Zuid-Slavische taal kan opnemen (Bosnisch/Kroatisch/Servisch, Bulgaars of Sloveens) of Nieuwgrieks of Turks.

Het eerste semester van BA3 is een buitenlandsemester. De studenten gaan ofwel naar Rusland, ofwel naar een land in Zuidoost-Europa.

Op een meer algemeen niveau wil de opleiding de studenten kritisch-analytische en transferable skills aanleren die hen moeten voorbereiden op een breed beroepenveld en/of voortgezette studies. Daarnaast streeft de opleiding ernaar om via haar alumni een verhoging van de kennis over en het begrip van Oost-Europa binnen de samenleving te bewerkstelligen. De opleiding biedt daartoe niet alleen het reguliere lessenpakket aan, maar ook heel wat extra-curriculaire activiteiten, van films over lezingen tot cultuurreizen, en regelmatige berichtgeving over het culturele, sociale en politieke leven in Oost-Europa via sociale media.

Het volledige programma kun je terugvinden in de studiegids Bachelor.

De studiefiches zijn te raadplegen via de studiegids of via Oasis.