Doelstellingen en eindtermen

Onderwijsvisie

De visie van de opleiding OETC aan de UGent steunt op de volgende speerpunten:

(1) academische kennis van Oost-Europese talen en culturen

(2) geïntegreerde kennisverwerving

(3) kennisverwerving door internationalisering

(4) een historische en multidisciplinaire benadering van talen en culturen

(5) kritisch-analytische en transferable skills en dit alles met het oog op:

(6) een gedegen voorbereiding op een breed beroepenveld of voortgezette studies

(7) een verhoging van de kennis over en het begrip van Oost-Europa binnen de samenleving

De opleiding OETC biedt studenten een intermediaire (voor BA) of gevorderde (voor MA) kennis van twee levende Oost-Europese talen aan, alsook academische kennis van en inzicht in de Slavische culturen in de breedste zin van het woord. Cruciaal hierbij is dat taalverwerving niet als ultiem doel wordt gezien, maar eerder als middel, als een sleutel tot de te bestuderen culturen. De opleiding benadert cultuur via taal, maar beschouwt taal ook als deel van cultuur. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vragen als dusdanig een geïntegreerde visie op taal en cultuur. Voor de opleiding stopt geïntegreerde kennis niet bij het onderwijs, maar dient die geïntegreerde kennis door een persoonlijke ervaring vervolmaakt te worden. Daarom zit internationalisering als vast bestanddeel in het DNA van de opleiding. Specifiek aan de opleiding OETC is ook een bijzondere nadruk op historiciteit en multidisciplinariteit. De opleiding neemt de historische ontwikkeling en verbondenheid van de Slavische talen en culturen als uitgangspunt. Om die reden zet ze sterk in op verbindende factoren in de Slavische wereld, met name het Oudslavisch en de gemeenschappelijke geschiedenis. De opleiding levert studenten af die kritisch en analytisch kunnen omgaan met kennis, feiten, teksten, opinies, enz. en die over skills beschikken die onmiddellijk toepasbaar zijn in hun toekomstige job of die een solide basis vormen voor bijkomende studies (zgn. transferable skills, van synthetiseren tot rapporteren). In laatste instantie hoopt de opleiding studenten af te leveren die in de maatschappij kunnen bijdragen aan een groter bewustzijn van, interesse voor en begrip van Oost-Europa.

De onderwijsvisie vormt de kern van de opleiding en biedt met haar zeven speerpunten het referentiekader waarop alle strategische beslissingen van de opleiding steunen. Stabiliteit en duurzaamheid van die visie, gekoppeld aan een openheid voor continue verbetering, garanderen daarbij de doelgerichtheid van het beleid van de opleiding op lange termijn. De visie weerspiegelt de strategische doelstellingen van de UGent, zet in op creatieve kennisontwikkeling en multiperspectivisme en streeft ernaar een belichaming van het motto ‘Durf Denken’ te zijn.

De opleiding heeft specifieke leerresultaten uitgewerkt volgens het UGent-competentiemodel.