Competentiegebied 1: Competentie in één of meerdere wetenschappen
  1. De afgestudeerde beschikt over gevorderde kennis van de verschillende concepten, theorieën, debatten en methoden in de genderstudies en het onderzoek naar diversiteit en kan deze ook situeren in de relevante historische en maatschappelijke context.
  2. De afgestudeerde heeft inzicht in historische en recente maatschappelijke ontwikkelingen inzake gender en diversiteit en kan deze plaatsen in een hedendaagse, nationale, Europese en internationale (beleids)context.
  3. De afgestudeerde is in staat om genderverhoudingen vanuit een interdisciplinair en intersectioneel perspectief en de interactie van gender met andere verschillen, machtsongelijkheden en discriminatiegronden te analyseren.
Competentiegebied 2: Wetenschappelijke competentie
  1. De afgestudeerde is in staat om zelfstandig verworven kennis en inzichten uit genderstudies te ontwikkelen en toe te passen in het ontwerpen en uitwerken van een specifiek theoretisch of empirisch onderzoek over vraagstukken met betrekking tot gender en diversiteit.
  2. De afgestudeerde is in staat om relevante wetenschappelijke informatie (primaire bronnen en secundaire literatuur) op gebied van genderstudies en diversiteit kritisch te verwerken en de resultaten van eigen onderzoek genuanceerd en correct weer te geven in een wetenschappelijk verantwoord verslag of scriptie.
Competentiegebied 3: Intellectuele competentie
  1. De afgestudeerde heeft een gedreven en dynamische houding en is in staat om gender- en diversiteitsbewust te denken en handelen ten aanzien van nieuwe problemen, contexten en situaties.
Competentiegebied 4: Competentie in samenwerken en communiceren
  1. De afgestudeerde kan zelfstandig en in een multidisciplinaire omgeving werken. Hij/zij beschikt over de vereiste sociale en communicatieve vaardigheden om een leidinggevende of adviserende functie op te nemen in het maatschappelijke en culturele veld, het bedrijfsleven of bij de overheid en zijn/haar kennis inzake gender en diversiteit te valoriseren.
Competentiegebied 5: Maatschappelijke competentie
  1. De afgestudeerde staat open voor de multiculturele context en kan op een geëngageerde en verantwoordelijke wijze omgaan met complexe problemen van sociale ongelijkheid en discriminatie.
  2. De afgestudeerde staat open voor nieuwe theoretische en wetenschappelijke inzichten en is bereid om deze kritisch te toetsen aan en integreren in professionele ervaringen.