Profiel van de opleiding

Inhoud en praktische informatie over de opleiding: (info nieuwe brochures)

De masteropleiding handelswetenschappen opent de deur naar een kaderfunctie in het bedrijfsleven, waarbij leiding geven belangrijk is. In de master krijgen studenten een intensieve opleiding en training die de bacheloropleiding zowel wetenschappelijk als vakinhoudelijk verdiept. In de master handelswetenschappen kiezen studenten daarom voor één van de vijf aangeboden afstudeerrichtingen. In het derde bachelorjaar heeft men via de finaliteitskeuzes al met twee daarvan kennisgemaakt. In de masteropleiding kan men in één van die twee keuzes specialiseren, maar men is ook vrij om een nieuwe specialisatie te kiezen. In elk van die afstudeerrichtingen loopt men tijdens het tweede semester stage. De master eindigt met een masterproef. Dit is een persoonlijk wetenschappelijk werk over een onderwerp naar keuze. Het is de zelfstandige uitwerking van een wetenschappelijk onderwerp en houdt een zeker verdere specialisatie in.

Accountancy & fiscaliteit brengt studenten in contact met de meest uiteenlopende problemen op het vlak van ondernemingsbeleid en vermogensbeheer. Vrijwel alle fiscale materies komen aan bod: de ‘klassiekers’ zoals personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw, successie- en registratierechten en ook het internationaal belastingrecht en de regionale en lokale belastingen. Men wordt ingewijd in de spelregels die de administratie moet volgen bij het vestigen en innen van belastingen.

In finance & risk management verwerft men inzicht in de deelsegmenten van de financiële sector: banken, verzekeringsondernemingen, beursvennootschappen en investeringsbedrijven. De ruime inkijk in de diverse financiële geledingen en de polyvalentie van de opleiding zorgen ervoor dat men kan inspelen op de toenemende vraag naar financieel geletterde mensen met een gezonde ondernemingszin. Nog meer dan vroeger wordt finance vanuit het perspectief van het bedrijfsleven benaderd: voortgezette bedrijfsfinanciering, risk management en corporate governance maken onder andere deel uit van het programma.

In management en informatica komt men in de eerste plaats met de managementgerichte dimensie van informatica in aanraking, zoals ICT-beheer en strategisch management. Studenten leren een project opzetten, begeleiden en afronden. Men wordt voorbereid om een bedrijf te begeleiden bij de automatisering en informatisering van bedrijfsprocessen. Ook de ‘zachte’ factoren zoals communicatie of hoe mensen met systemen omgaan komen aan bod. Daarnaast wordt inzicht verworven in de juridische aspecten van de informatica maar ook beveiliging en helpdeskbeheer staan op het programma. Tenslotte bestudeert men enkele technologische aspecten van ICT, zoals netwerken en operating systems. Men leert de beginselen van programmering en functionele analyse en leert hoe prototypes van programma’s geschreven worden.

Marketing management bepaalt welke producten en diensten een organisatie moet ontwikkelen en aanbieden, welke service daarbij noodzakelijk is, welk prijsbeleid zal worden gevoerd en welke communicatievormen in de verschillende marktsegmenten adequaat zijn. De marketingdiscipline is multidisciplinair omdat ze inzichten en toepassingen van uiteenlopende disciplines als economie, psychologie, sociologie, statistiek en operationeel onderzoek combineert. Een analytische geest, onderzoeksvaardigheden en anticiperend de markt kunnen inschatten, zijn cruciaal. Studenten verwerven vakkennis en men leert ook hoe je die levenslang up-to-date kunt houden. Er wordt veel aandacht besteed aan zelfstandig en creatief werk, ook in teamverband. Strategisch management is gericht op het ontwikkelen van langetermijnvisies en een geïntegreerde managementaanpak ten behoeve van profit- en non-profitorganisaties. Managementproblemen zijn immers te complex om in één enkele discipline onder te brengen. De master strategisch management levert bedrijfseconomen af met een zeer eigen profiel. Ze moeten niet zozeer gespecialiseerd zijn in één enkele discipline van de managementwetenschappen, maar ze dienen over een globale, overkoepelende managementkennis te beschikken. Bovendien moeten ze voldoende ervaring hebben met groepsgericht, creatief en autonoom werken rond beleidsrelevante thema’s. Studenten leren hoe organisaties hun strategische doelstellingen kunnen bepalen, toepassen en opvolgen, rekening houdend met de organisatiestructuur en -cultuur. Men maakt vaak gebruik van concrete praktijkvoorbeelden en werkt opdrachten zelfstandig en in groep uit.