Profiel van de opleiding

Inhoud en praktische informatie over de opleiding:

De opleiding bachelor in de handelswetenschappen heeft als doelstelling de voorbereiding op een aansluitende masteropleiding in het domein van de bedrijfseconomie. Dit betekent echter niet dat er geen aansluiting kan zijn op de arbeidsmarkt in functie van de competenties, attitudes en kennis die worden nagestreefd.

Economie vormt de ruggengraat van de opleiding. Een handelswetenschapper heeft vanzelfsprekend eerst en vooral een grondige economische vorming nodig, zowel op algemeen economisch als op bedrijfseconomisch vlak.

Het eerste bachelorjaar geeft de studenten een grondige basiskennis in de economie en in een aantal ondersteunende en aanverwante vakgebieden. Vanaf het eerste jaar komen de studenten in contact met typisch economische opleidingsonderdelen waaronder algemene economie, boekhouden en handels- en financiële verrichtingen. De economie doet ook een beroep op een reeks hulpwetenschappen. Daarom is in het eerste jaar een pakket voorzien van economische ondersteunende opleidingsonderdelen zoals wiskunde, statistiek en informatica. De moderne handelswetenschapper moet immers vertrouwd zijn met de wiskundige formulering van economische wetmatigheden en fenomenen. De economische wetenschappen hebben niet enkel een materiële grondslag, de economische activiteit komt tot stand via intermenselijke relaties. Daarom wordt een deel van het studieprogramma in het eerste bachelorjaar ingenomen door opleidingsonderdelen die de humane vorming verruimen en die de blik van de student richten op menselijke en maatschappelijke problemen: sociologie, psychologie en rechtsvakken vormen de basis voor deze vorming.

In het tweede jaar staan opleidingsonderdelen als macro-economie, financiële analyse en analytisch boekhouden op het programma. De studenten maken ook kennis met het opleidingsonderdeel ondernemersvaardigheden. In dit opleidingsonderdeel zullen de studenten met een team van medestudenten een creatief businessconcept ontwikkelen, om op die manier te komen tot een realistisch businessplan. Ook in het tweede jaar worden de ondersteunende opleidingsonderdelen zoals wiskunde, statistiek en talen verder uitgediept.

Vanaf het derde bachelorjaar stellen studenten voor een groot deel het studiepakket samen in functie van de afstudeerrichting die men in de master wenst te volgen. In het eerste semester van het derde bachelorjaar krijgen studenten een aantal inleidende opleidingsonderdelen op alle afstudeerrichtingen waaruit men in de Master kan kiezen. Vervolgens kiezen studenten in het tweede semester twee van de vijf specialisaties als finaliteitskeuze.

Doorheen de volledige bacheloropleiding bestaan er diverse mogelijkheden om internationale ervaringen op te doen: een semester studie of een stage in het buitenland, korte internationale projecten, studiereizen, internationale seminaries, edm.

Gedurende de opleiding wordt er gestreefd naar een evenwichtige mix van theoretisch inzicht en praktijkgerichte slagkracht. Zo worden inzichten getoetst tijdens oefeningensessies in bvb. wiskunde en boekhouden, ondersteund door werkcolleges en uiteenzettingen door experts uit het bedrijfsleven. Tenslotte wordt er binnen de opleiding veel belang gehecht aan de integratie van de wetenschappelijke ontwikkelingen in de kennisoverdracht.