Doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

De opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT engageert zich om ingenieurs op te leiden en te vormen die een waardevolle bijdrage aan zowel de economische wereld als de maatschappij zullen leveren dankzij hun (i) grondige domeinspecifieke kennis in de elektronica en informatie- en communicatietechnologie, aangevuld met meer specifieke kennis in het domein van de gekozen afstudeerrichting, (ii) een goede algemene wetenschappelijke kennis, aangevuld met (iii) communicatievaardigheden.
De opleiding wil in de master kwaliteitsvol onderwijs aanbieden, in overeenstemming met de eigenheid van het beoogde profiel, en voorziet daartoe om:
• een gevorderde en diepgaande kennis van de huidige elektronica en informatie- en communicatietechnologie bij te brengen.
• ruime aandacht te schenken aan de praktische component in de programma’s, gekoppeld aan de gepaste onderwijsvormen en omkadering, en goede interactie met het werkveld.
• de competenties binnen het toegepast wetenschappelijk onderzoek aan te leren.
• ondernemerschap, bedrijfsbeleid en management vaardigheden op te nemen in het curriculum.

Eerder dan inhoudelijke volledigheid na te streven, dient de masteropleiding te leiden tot een grondige beheersing van een relevant gedeelte van het vakdomein, en tot de ontwikkeling van het vermogen om als ondernemende, zelfwerkzame, sociaal verantwoordelijke, kritische ingestelde en bekwaam tot levenslang leren te kunnen functioneren.

Eindtermen

De vraag naar hoogopgeleide industrieel ingenieurs in de elektronica-ICT met specifieke kennis van de elektronica, informatie- en telecommunicatietechnologie, of ingebedde systemen (afstudeerrichtingen) bepaalt voor een deel de concrete invulling van de eindtermen. Uiteraard is het eveneens duidelijk dat de algemeen vormende waarde van de opleiding (onafhankelijk van het specifieke domein) een zeer grote maatschappelijke relevantie heeft en daardoor onderliggend de eindtermen mee bepaalt. Per afstudeerrichting en per gekozen major worden de wetenschappelijke, technologische en toepassingsgerichte ontwikkelingsdoelen verder verfijnd:

Voor de afstudeerrichting elektronica is dit voor campus Schoonmeersen in het domein van het analoog ontwerp en het digitaal ontwerp.
Voor de afstudeerrichting ICT is dit voor campus Schoonmeersen in het domein van beeldtechnologie en communicatietechnologie.
De opleiding op Campus Kortrijk focust op het domein van ingebedde systemen, Internet-of-Things en intelligente sensorsystemen.

Om dit mogelijk te maken moet de opleiding kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen, verdiepen of
verbreden in de volgende domeinen, die onmiddellijk kunnen vertaald worden naar corresponderende
eindtermen:

afstudeerrichting elektronica Campus Schoonmeersen

afstudeerrichting ICT Campus Schoonmeersen

afstudeerrichting ingebedde systemen Campus Kortrijk