Competentiegebied 1: Kenniscompetenties
 1. Inzicht hebben in de basiswetenschappen en de basisingenieurswetenschappen en deze innovatief, praktisch en doelgericht toepassen binnen de eigen ingenieursdiscipline.
 2. Innovatief en doelgericht benutten van professionele ondersteunende methodes en technieken.
 3. Inzicht hebben in de verschillende mechanisch ontwerp-, productie- en constructietechnieken.
 4. Inzicht hebben in elektrische energie, energietransport en elektriciteitstechnologie en het ontwerp van elektrische installaties.
 5. Inzicht hebben in de werking en toepassing van elektromechanische aandrijfsystemen.
 6. Inzicht hebben in en toepassen van de actuele automatiseringstechnieken.
Competentiegebied 2: Wetenschappelijke competenties
 1. Doelgericht technische en wetenschappelijk informatie opzoeken, evalueren, verwerken en er correct aan refereren.
 2. Courante modellen, onderzoeksmethoden en -technieken correct gebruiken bij opdrachten.
 3. Experimenten, processen en/of systemen schematiseren, modelleren en testen in een reële context.
 4. Onderzoek in het vakdomein probleemgestuurd initiëren.
Competentiegebied 3: Intellectuele competenties
 1. Blijk geven van zelfstandigheid, nauwkeurigheid, doorzettingsvermogen en kritische reflectie.
 2. Blijk geven van technisch-wetenschappelijke nieuwsgierigheid.
 3. Conceptueel, analytisch, systeemgericht en probleemoplossend denken op verschillende abstractieniveaus en in een variabele context.
Competentiegebied 4: Competenties in samenwerken en communiceren
 1. Schriftelijk, mondeling en grafisch rapporteren over eigen werk.
 2. Wetenschappelijke en discipline-eigen technische terminologie correct hanteren in het Nederlands en Engels.
 3. Concrete opdrachten in team planmatig uitwerken, met aandacht voor de randvoorwaarden bij de technische realisatie.
Competentiegebied 5: Maatschappelijke competenties
 1. Ethisch en maatschappelijk verantwoord handelen.
 2. Rekening houden met bedrijfskundige aspecten.
 3. Aandacht hebben voor milieu, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.