Doelstellingen en eindtermen

De master in de verpleegkunde en de vroedkunde wil een opleiding zijn met universitair niveau die voorbereidt op het kunnen verstrekken van verpleeg- en vroedkundig onderwijs op niveau van de professionele bachelors, het kunnen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek onder supervisie op vlak van verpleeg- en vroedkunde, gegevens uit het werkveld in een ruimer theoretisch kader kunnen plaatsen, en op leidinggevende functies en advanced nursing practice functies.

De opleiding wil o.m. de volgende doelen verwezenlijken:

· bijdragen tot de ontwikkeling van de verplegingswetenschap en de vroedkundige wetenschap;

· vormen van verpleegkundige en vroedkundige leidinggevenden met een academisch denk‧- en werkniveau;

· ontwikkelen van de deskundigheid om evidence based practice en kwaliteitsvolle gezondheidszorg te realiseren;

· vormen van universitair opgeleiden voor het onderwijs in verpleegkunde en vroedkunde en voor het secundair onderwijs;

 De opleiding is ingebed in het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde (UCVV) van de Universiteit Gent. Er wordt gestreefd naar het toekomstgericht opleiden van talentvolle en creatieve verpleegkundigen en vroedvrouwen die leiderschap kunnen opnemen in de zorg. Ook de psychiatrische en geestelijke gezondheidszorg verpleegkunde (GGZ) krijgt een specifieke plaats in het onderwijsprogramma. Partnerschap en samenwerking met het werkveld, andere kennisinstellingen en patiënten(organisaties) worden zichtbaar in de gedragenheid en de uitwerking van het opleidingsprogramma. Het leren in en uit de praktijk, het faciliteren van de combinatie werken en studeren, het ontwikkelen van een attitude van levenslang leren en het grensverleggend, methodisch en probleemoplossend denken staan centraal in de opleiding. Door het gebruik van innoverende onderwijs- en leermethoden worden zorgprofessionals gevormd die vanuit een interdisciplinaire focus de rol kunnen opnemen van:

Wetenschapper

Als wetenschapper neemt de Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde een actieve rol op in het verzamelen,kritisch evalueren, synthetiseren en presenteren van wetenschappelijke kennis.

Professional

Als professional past de Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde op een kritische en reflectieve manier inzichten toe in complexe professionele situaties en houdt hierbij rekening met recente wetenschappelijke en internationale evoluties.

(Klinisch) leider

Als klinisch leider geeft de Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde leiding aan een groep van professionals en vertrekt hiervoor vanuit een beargumenteerde visie op zorg. Hij/zij beschikt over goede communicatievaardigheden en houdt rekening met zowel het eigen professioneel leerproces als het leerproces van anderen.

 Implementatiedeskundige

Als implementatiedeskundige neemt de Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde actief de rol op van change agent en ontwikkelt en evalueert kleinschalige implementatietrajecten die de kwaliteit van zorg optimaliseren.