Rol van wetenschapper

Univariate en multivariate kwantitatieve statistische methoden toepassen op complexe data

Onderkennen van en inzicht hebben in verschillende kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden die relevant zijn voor het management en het beleid van de gezondheidszorg

De verschillende stappen en methoden van wetenschappelijk onderzoek beoordelen op doelmatigheid en toepassen in het domein van management- en beleidswetenschappen

Wetenschappelijk artikels en onderzoeksrapporten over management- en beleidsproblemen kritisch lezen, interpreteren en samenvatten

Blijk geven van een kritisch-reflecterende onderzoeksingesteldheid en van een zelfstandig probleemoplossend vermogen bij de analyse van specifieke vraagstellingen in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Op ethisch verantwoorde wijze een onderzoeksnood in het domein van het management en het beleid vertalen en uitwerken in een concreet onderzoeksvoorstel

 Rol van manager

Kernbegrippen, basisconcepten en verklaringsmodellen van het management, het beleid en ondernemerschap gebruiken op strategisch en op operationeel niveau

Inzicht hebben in de evolutie van de management- en beleidswetenschappen en in verwante wetenschappen en hun bijdrage tot een beter begrip van de organisatie

Juridische, financiële en organisatorische aspecten van de gezondheidszorg in België hanteren bij de analyse van eenvoudige management- en beleidsproblemen.

Inzicht hebben in de rol en de bijdrage van de belangrijkste actoren binnen de gezondheidszorg

De concepten van gezondheid en welzijn en de beïnvloedende sociale, culturele en materiële omgevingsfactoren kaderen in een bredere maatschappelijke context

 Rol van professional

Schriftelijk rapporteren over ideeën, problemen, oplossingen en onderzoek in het vakgebied van de management- en beleidswetenschappen aan vakgenoten

Een heldere mondelinge uiteenzetting geven over een onderzoeksopzet in de management- en beleidswetenschappen aan vakgenoten

In team samenwerken om te komen tot een creatieve groeps- of individuele oplossing voor een management- en beleidsvraagstuk

Zelfstandig werkopdrachten organiseren en plannen in functie van deadlines

Een standpunt innemen ten aanzien van een abstract of concreet management- en beleidsprobleem

Deontologisch correct handelen en verantwoordelijkheid dragen voor de consequenties van het eigen handelen bij het management en het beleid