Profiel van de opleiding

Wie mag starten?

Je hebt een in België erkend masterdiploma in de geneeskunde en bent specifiek geboeid door de evaluatie van menselijke schade en sociale geneeskunde. Je hebt interesse voor wetgeving en bent taal- en schrijfvaardig.

Beroepsuitwegen

De opleiding bereidt voor op onder meer de volgende beroepen en functies:

Studieprogramma

Het programma is opgebouwd rond 6 thematische groepen:

1. Evaluatie menselijke schade:

Het referentiekader van de evaluatie van menselijke schade wordt uiteengezet. Er wordt uitvoerig ingegaan op het begrippenkade i.v.m. menselijke schade, het beleid m.b.t. preventie, herstel en schadeloosstelling en de verschillende medische evaluatiesystemen. De schade-evaluatie wordt toegepast op de verschillende domeinen van de geneeskunde. Tenslotte wordt de rol en de opdracht van de verzekeringsarts besproken, met zijn specifiek deontologische en ethische aspecten.

2. Verzekeringsgeneeskunde binnen de sociale verzekeringsstelsels

3. Verzekeringsgeneeskunde binnen de private verzekeringsstelsels

Groep 2 en 3 bestuderen de evaluatie van menselijke schade in de sociale en de private verzekeringsstelsels waarbij telkens zowel het juridische kader als de medische beoordelingen behandeld worden.

4. Professioneel en extra-professioneel functioneren en revalideren

Groep 4 bestudeert alle revalidatie- en reclasseringsmethoden die de arts ter beschikking heeft om menselijke schade te herstellen, zowel van professioneel als van extra-professioneel functioneren. Ook wordt hier dieper ingegaan op de relatie arbeid en gezondheid.

5. Kwantitatieve methoden

Wetenschappelijke methoden om op zelfstandige wijze onderzoek te interpreteren en op te zetten.

6. Masterproef

 

Seminaria

De seminaria worden gebundeld in de vervolmakingscyclus en de jaarlijkse studiedag Verzekeringsgeneeskunde die mede worden ingericht door de Vlaamse Universiteiten (K.U.Leuven, UGent, Universiteit Antwerpen, VUB) en de Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (WVV). Aanwezigheid is verplicht voor de studenten.

Praktische informatie

De colleges worden gegeven te Antwerpen (Universiteit Antwerpen), Gent (Universiteit Gent) en Leuven (Katholieke Universiteit Leuven). De lesdagen worden beperkt om de combinatie met een tewerkstelling als klinisch specialist of als adviserend geneesheer te faciliteren. De studielast stemt overeen met deze van een regulier masterprogramma; nadruk wordt gelegd op zelfstudie en zelfstandig werk.

Het lesrooster, alle praktische informatie en lesmateriaal wordt voor de studenten beschikbaar gesteld via het elektronische leerplatform van de coördinerende universiteit. Alle gedetailleerde informatie over examenvormen, examenreglement en examencommissie is hier eveneens te vinden. Na inschrijving krijgt de student een paswoord. De officiële informatie is te vinden in het programmaboek op de websites van de inrichtende universiteiten.

Verdere informatie kan verkregen worden op de opleidingssecretariaten van de deelnemende universiteiten:

Informatie over het samenwerkingsverband waarbinnen de opleiding georganiseerd wordt

Deze Masteropleiding in de Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise wordt interuniversitair ingericht door de universiteiten van Antwerpen (UA), Leuven (K.U.Leuven) en Gent (UGent). Het programma wordt gecoördineerd door een interuniversitaire stuurgroep, die tevens belast is met de organisatie en de permanente evaluatie van het programma.