* Rol van Medisch deskundige:
Een diepgaande kennis bezitten van het volledige vakgebied van de evaluatie van de menselijke schade in zijn verschillende dimensies (beroepsmatig, medisch, juridisch, socio‐professioneel, economisch)

1.1. Hij/zij analyseert en evalueert alle vormen van menselijke schade (stoornissen, beperkingen en participatieproblemen) ten gevolge van ziekte, ongeval of aangeboren gebrek

1.2. Hij/zij hanteert het begrippenkader van de menselijke schadeleer en van het biopsychosociaal model m.b.t. het menselijk functioneren

* Rol van Medisch deskundige:
Kennis hebben van en inzicht hebben in private en sociale verzekeringen en in de verschillende relevante aspecten van schade‐beoordeling en risico‐evaluatie

1.3. Hij/zij kan de menselijke schadeleer toepassen in het concrete kader van de uitkeringsverzekeringen (regelingen voor werknemers en zelfstandigen) en de professionele risicoverzekeringen (arbeidsongevallen en beroepsziekten).

1.4. Hij/zij kent de evaluatiesystemen die in de burgerrechtelijke en sociaalrechtelijke schadeloosstellingsstelsels gebruikt worden.

1.5. Hij/zij heeft theoretische en praktische kennis van de medicolegale aspecten van sociale en private verzekeringen en hun toepassing in de verzekeringsgeneeskundige praktijk.

1.6. Hij/zij kent de organisatie van het gerechtelijk apparaat en onderkent de juridische consequenties van zijn handelen.

1.7. Hij/zij respecteert de rechten van de patiënt, zoals vastgelegd in de wetgeving.

1.8. Hij/zij is in staat rechtspraak te analyseren en er de juiste conclusies uit te trekken.¨

* Rol van medisch deskundige:
Een volledig en gericht klinisch onderzoek uitvoeren als sociaal verzekeringsarts, raadsgeneesheer, bijstandsgeneesheer en/of gerechtsdeskundige. In het professioneel handelen het begrippenkader van de menselijke schadeleer correct toepassen

1.9. Hij/zij begrijpt de frequent voorkomende mediërende processen in de ontwikkeling van werkgerelateerde somatische en psychische pathologie.

1.10. Hij/zij kent de taak van de arbeidsdeskundige en van de mogelijkheden tot opleiding, beroepsoriëntering en arbeidsbemiddeling.

1.11. Hij/zij kan – bij de evaluatie van economische arbeidsongeschiktheid – het arbeidsvermogen van patiënten toetsen aan de werkuitvoeringsvereisten van verschillende beroepen.

1.12. Hij/zij kan doorverwijzen waar nodig.

1.13 Hij/zij bezit alle kennis en technische vaardigheden om een klinisch verzekeringsgeneeskundig onderzoek uit te voeren.

* Rol van Medisch deskundige/organisator:
De nodige vaardigheden bezitten om gegevens te verzamelen en te analyseren met het oog op het correct plannen en uitvoeren van een verzekeringsgeneeskundig onderzoek

2. Hij/zij werkt effectief en doelmatig binnen zijn eigen organisatie en/of binnen de sociale en private verzekeringsinstellingen.

* Rol van Samenwerker:
Een verantwoordelijke rol opnemen binnen een interdisciplinair netwerk van collega’s en het bredere veld, rekening houdend met eigen bevoegdheden

3. Hij/zij overlegt met collegae uit de eigen en andere disciplines over schade‐evaluatie en schadeherstel en kan in een team werken.

* Rol van Communicator:
In het mondelinge en schriftelijke contact met verzekerden specifieke communicatietechnieken kunnen hanteren, conform de wet‐ en regelgeving, met het oog op probleemoplossing

4.1. Hij/zij bezit alle communicatieve vaardigheden om een klinisch verzekeringsgeneeskundig onderzoek uit te voeren en kan hierover op een transparante wijze rapporteren, conform de wet‐ en regelgeving.

4.2. Hij/zij informeert en adviseert patiënten en relevante derden, zowel op individueel als op groepsniveau.

* Rol van Wetenschapper:
Gespecialiseerd wetenschappelijk onderzoek verrichten en/of deelnemen aan bredere onderzoeksprojecten in het domein van de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise

5.1. Hij/zij kan op een transparante wijze verslag geven van wetenschappelijk onderzoek, zowel mondeling als schriftelijk, en presenteert resultaten van eigen verzekeringsgeneeskundig onderzoek binnen of buiten de eigen organisatie of op congressen.

5.2 Hij/zij kent de zoekstrategieën om actuele, relevante informatie te vinden binnen de discipline van de verzekeringsgeneeskunde. Hij /zij past de principes van de evidence‐based medicine toe. Hij/zij kan de wetenschappelijke informatie zelfstandig volgen, interpreteren en toepassen.

5.3 Hij/zij bevordert de verbreding van de vakkennis van de verzekeringsgeneeskunde en zet daartoe zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op, voert het uit en rapporteert erover.

5.4 Hij/zij kent de bestaande medische registratie‐instrumenten (medische gegevensverzameling, codering, informatisering, verwerking en interpretatie van de resultaten) en kent hun toepassingen.

* Rol van Gezondheidspromotor:
Bijdragen tot preventie, gezondheidsbevordering en gezondheidsherstel dankzij een grondige kennis van relevante wettelijke, socioeconomische, maatschappelijke en administratieve aspecten en van determinanten en risicofactoren

6.1 Hij/zij heeft oog voor de gevolgen van gezondheidsschade en verminderd functioneren op de maatschappelijke participatie.

6.2 Hij/zij bevordert herstel van functioneren en van maatschappelijke participatie.

6.3 Hij/zij begrijpt alle facetten van de relatie tussen arbeid en gezondheid en heeft inzicht in de weerslag ervan op het menselijk functioneren en op maatschappelijke participatie.

6.4 Hij/zij kent alle mogelijkheden tot sociale en professionele reïntegratie die ertoe kunnen bijdragen dat de patiënt maximaal kan functioneren zowel op sociaal als op professioneel vlak.

6.5 Hij/zij beïnvloedt het copinggedrag van de patiënt met het doel zijn herstel zoveel mogelijk te bevorderen.

6.6 Hij/zij bevordert de autonomie van de patiënt en voorkomt medicalisering.

6.7 Hij/zij kan omgaan met verwachtingen en bekommernissen van de patiënt.

6.8 Hij/zij ontwikkelt een visie omtrent de essentie, plaats, rol en betekenis van de verzekeringsgeneeskunde.

6.9 Hij/zij heeft inzicht in beleid, organisatie en financiering van de Belgische gezondheidszorg.

6.10 Hij/zij heeft inzicht in verschillen in zorgverlening en zorgconsumptie.

6.11 Hij/zij kan beleidsondersteunend advies verlenen i.v.m. toewijzing van de beschikbare middelen tot verbetering van volksgezondheid.

* Rol van Professional:
Blijk geven van een attitude van permanente kennisontwikkeling door het opvolgen van nieuwe wetgevingen, financieringskaders en wetenschappelijke bevindingen in het domein van de verzekeringsgeneeskunde

7.1 Hij/zij is op integere, oprechte, discrete en empatische wijze betrokken op zijn patiënten.

7.2 Hij/zij kent de grenzen van zijn eigen competenties en kan daarnaar handelen.

7.3 Hij/zij onderkent en kan omgaan met ethische dilemma’s in de taakuitoefening.

7.4 Hij/zij blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied en ontwikkelt een persoonlijk bijscholingsplan.