Profiel van de opleiding

1. Interuniversitaire opleiding

Deze Masteropleiding in de Arbeidsgeneeskunde wordt interuniversitair ingericht door de universiteiten van Antwerpen (UA), Brussel (VUB), Leuven (KULeuven) en Gent (UGent). Het programma wordt gecoördineerd door een interuniversitaire stuurgroep, die tevens belast is met de organisatie en de permanente evaluatie van het programma.

Het programma Arbeidsgeneeskunde is modulair opgebouwd en omvat 5 modules met elk 1 of meerdere opleidingsonderdelen.

Het onderwijs wordt ingedeeld in theoretisch onderwijs, praktisch onderwijs en andere werkvormen (werkcolleges, bezoeken, zelfstudie…). De colleges worden gegeven te Antwerpen (Universiteit Antwerpen), Brussel (Vrije Universiteit Brussel), Gent (Universiteit Gent) en Leuven (Katholieke Universiteit Leuven). De lesdagen worden beperkt om de combinatie met een deeltijdse tewerkstelling in een interne of externe preventiedienst te faciliteren. De studielast stemt overeen met deze van een regulier masterprogramma (120 studiepunten); nadruk wordt gelegd op zelfstudie en zelfstandig werk.

2. Stage en Masterproef

In het kader van de opleiding bouwt de student een stageportfolio op, gespreid over de 2 opleidingsjaren, te volgen in een interne en/of externe dienst Preventie en Bescherming op het Werk, waarbij iedere student zowel in grote bedrijven als in KMO's stage loopt.
De stagiair vervult zelfstandig opdrachten en activiteiten onder het toezicht van de stagemeester.
De stage wordt gequoteerd op basis van 1) de stage-evaluatie door de stagemeester en 2) een evaluatiegesprek op basis van de schriftelijke stageportfolio.

De student maakt tevens een Masterproef, i.e. een individueel schriftelijk eindwerk. Dit zal aantonen dat de bedrijfsarts in staat is om zelfstandig een probleem in het domein van de arbeidsgeneeskunde en bedrijfsgezondheidszorg op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te bestuderen, om een onderzoek op te zetten en uit te voeren, en hierover schriftelijk zowel als mondeling te rapporteren aan vakgenoten en het bedrijf.
De masterproef loopt over 2 jaren: in de eerste fase werkt de student een onderzoeksvoorstel uit. Hij definieert hierbij de doelstellingen van zijn onderzoek op basis van een literatuurstudie en doet een voorstel voor de uitwerking van zijn studie. In de tweede fase wordt het onderzoek uitgevoerd, de onderzoeksgegevens worden verzameld, geanalyseerd en kritisch gerapporteerd.
De masterproef resulteert in: 1) een thesis, 2) een openbare verdediging.

3. Opleiding tot geneesheer-specialist in de Arbeidsgeneeskunde

De opleiding tot geneesheer-specialist in de Arbeidsgeneeskunde bestaat uit de hierboven beschreven Masteropleiding enerzijds, en de permanente vorming anderzijds.
De permanente vorming Arbeidsgeneeskunde volgt op de Masteropleiding en loopt parallel met een stage van 2 jaar in een erkende preventiedienst PBW onder de begeleiding van een erkende stagemeester. Het omvat een aantal terugkomdagen op de universiteit, die bestaan uit het bijwonen van seminaries, studiedagen en journal clubs.
Het programma omvat twee jaren en geeft aanleiding tot een getuigschrift.

4. Postgraduaatsopleiding Radioprotectie

Bedrijfsartsen die belast zijn met het medisch toezicht op werknemers blootgesteld aan ioniserende stralingen, moeten een bijkomende opleiding in Radioprotectie gevolgd hebben en erkend worden door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.
Daarom wordt een éénjarige postgraduaatsopleiding Radioprotectie ingericht teneinde de erkenning Radioprotectie te kunnen verwerven.

Praktische informatie

Lesorganisatie: de colleges worden gegeven te Antwerpen (Universiteit Antwerpen), Brussel (Vrije Universiteit Brussel), Gent (Universiteit Gent) en Leuven (Katholieke Universiteit Leuven). De lesdagen worden beperkt om de combinatie met een deeltijdse tewerkstelling in een interne of externe preventiedienst te faciliteren. De studielast stemt overeen met deze van een regulier masterprogramma; nadruk wordt gelegd op zelfstudie en zelfstandig werk.

De lessen van het eerste jaar worden gegeven op woensdag en donderdag, de lessen van het tweede jaar op maandag en woensdag, telkens van 10u tot 13u en van 14u tot 17u.

Deeltijds traject: De opleiding kan gevolgd worden in een deeltijds traject. Meer informatie hierover kan opgevraagd worden bij de secretariaten van de opleiding.

Praktische informatie over lesroosters, inschrijvingsmodaliteiten, samenstelling van het curriculum enz. kan verkregen worden op de opleidingssecretariaten van de deelnemende universiteiten:

Wet, decreet of Europese richtlijn waaraan de opleiding voldoet
Informatie over het samenwerkingsverband waarbinnen de opleiding georganiseerd wordt

Deze Masteropleiding in de Arbeidsgeneeskunde wordt interuniversitair ingericht door de universiteiten van Antwerpen (UA), Brussel (VUB), Leuven (K.U.Leuven) en Gent (UGent). Het programma wordt gecoördineerd door een interuniversitaire stuurgroep, die tevens belast is met de organisatie en de permanente evaluatie van het programma.