Competentiegebied 1: Biomedicus
 1. Toepassen van geavanceerde kennis van het functioneren en disfunctioneren van het menselijk lichaam
 2. Gespecialiseerde kennis in biomedische wetenschappen integreren als basis voor een experimenteel wetenschappelijke benadering van complexe, multidisciplinaire medische problemen
 3. Inzichten van biomedisch onderzoek benutten om preventie, diagnose en behandeling van ziekten te ondersteunen.
Competentiegebied 2: Onderzoeker
 1. Autonoom informatie uit wetenschappelijke literatuur vergaren en integreren in verband met een complex of multidisciplinair medisch probleem en er een onderzoeksvraag over formuleren
 2. Onafhankelijk een logisch gestructureerd en uitvoerbaar onderzoeksplan samenstellen en realiseren, gebruikmakend van gepaste methodologie en rekening houdend met technische en ethische aspecten
 3. Onderzoeksresultaten van empirisch onderzoek onafhankelijk verwerken en interpreteren, en documenteren in een wetenschappelijk Engelstalig rapport
 4. Strikt de gedragscode omtrent wetenschappelijke integriteit volgen gedurende alle fases van het onderzoek
Competentiegebied 3: Professional
 1. Kennis over procedures, (inter)nationale regelgeving en validatiesystemen toepassen volgens “goede laboratoriumpraktijk” en commerciële implicaties van intellectuele eigendomsrechten in overweging nemen
 2. Op basis van een brede en kritische visie continu het eigen professioneel denken en handelen corrigeren, verbeteren en hernieuwen
 3. Deelnemen aan multidisciplinaire fundamentele, preklinische of translationele onderzoeksteams, en verantwoordelijkheid nemen om resultaten te bekomen
 4. Een brugfunctie vormen tussen onderzoeksteams (medisch en paramedisch) en biomedische kennis en inzichten uitwisselen
Competentiegebied 4: Communicator
 1. Onafhankelijk een kritische analyse maken van en een geïnformeerde visie formuleren over de maatschappelijke gevolgen en ethische beperkingen van biomedisch onderzoek
 2. Op een kritische en systematische manier over wetenschappelijk onderzoek communiceren naar een internationaal wetenschappelijk gehoor en naar het bredere publiek