Doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen en eindtermen

 

Als academische masteropleiding biedt de master theorievorming, terminologie en analytische vaardigheden aan die studenten in staat stellen verschillende domeinen van onze samenleving, en hun samenhang, te analyseren, met gender en diversiteit als analytische vertrekpunten. Belangrijke concepten daarbij zijn identiteit, verschil, macht en emancipatie. Of een opleidingsonderdeel vertrekt vanuit gender als centraal analytisch kernbegrip dan wel een ander aspect van sociale identiteit centraal stelt, zoals etniciteit, klasse, leeftijd, seksuele voorkeur, gezondheidssituatie, taal of religie, steeds is de notie ‘intersectionaliteit’ het verbindende concept, dat de onderlinge verhouding, wisselwerking en impact van deze aspecten op identiteit en sociale positie accentueert.

Belangrijk hierbij is een sociaal-constructivistische epistemologie, waarbij identiteiten telkens worden geconceptualiseerd in relatie tot de welbepaalde historische, sociaal-culturele en economische context waarin ze ontstaan en ontwikkelen. Gender en diversiteit als kernconcepten worden toegepast in uiteenlopende disciplinaire velden en op een brede waaier aan thema’s en onderwerpen.

Diversiteit komt in deze interuniversitaire opleiding ook tot uiting in haar focus op interdisciplinariteit, als fundamenteel kenmerk van academische opleidingen genderstudies. Interdisciplinariteit is stevig in de curriculumopbouw vervat. De masteropleiding bundelt de in Vlaanderen aanwezige academische expertise inzake genderstudies, over verschillende vakgebieden heen, maar is ook interdisciplinair via de inbreng van professionals uit het werkveld, bijvoorbeeld bij stagebegeleiding. En last but not least verhoogt de interdisciplinariteit door de studenten: dat studenten met een heel verschillende vooropleiding kunnen instromen leidt tot verschillende invalshoeken bij didactische interacties of groepsopdrachten

De opleiding beoogt een tweevoudig doel. Vooreerst wil ze studenten een stevige theoretische basis bieden om van daaruit kritisch-reflexief om te gaan met wetenschappelijke theorievorming in het domein van gender en diversiteit. Daarnaast heeft de opleiding aandacht voor de toepassing van theorie in concrete praktijken, zodat zowel studenten als experten kunnen bijdragen aan interne of externe veranderingsprocessen in een organisatie, gericht op meer gelijkheid voor diverse maatschappelijke groepen. Dit tweevoudig doel wordt via 9 opleidingscompetenties verder geoperationaliseerd.