Profiel van de opleiding

Inhoud

De master na master opleiding in de klinische biologie is gesitueerd op twee niveaus. Vooreerst is er een academische opleiding van twee jaren waarin de basiskennis van de drie hoofddisciplines (medische chemie, hematologie en microbiologie) van de klinische biologie verschaft wordt. Daarna volgt een postacademische opleiding van drie jaar waarin de verworven basiskennis uitgediept wordt. Het algemeen doel van de opleiding is: 1/ de vorming van een specialist met kennis van de menselijke fysiologie en inzicht in de biologische "markers" om pathologische toestanden te detecteren en hun evolutie te volgen, 2/ de vorming van een specialist in de evaluatie en/of ontwikkeling van methoden voor analyse van hoger vermelde biologische parameters in diverse matrices en de kwaliteitsbewaking ervan. Op die manier wordt de Master in de Klinische Biologie voor Apothekers opgeleid voor een functie met verantwoordelijkheid op medisch raadgevend en analytisch vlak in de keten van de gezondheidszorg en wordt hij voorbestemd voor het nemen van de leiding van een klinisch laboratorium. Concreet moet de afgestudeerde in staat zijn als bereikbare eerstelijns medische wacht voor een klinisch laboratorium te fungeren op wie zowel het laboratoriumpersoneel als de aanvragende artsen beroep kunnen doen voor testsuitvoering, evaluatie van analyseresultaten, testselectie, bemonsteringsinstructies en testinterpretatie.

De twee-jarige academische opleiding omvat een theoretisch programma met contacturen, aangevuld met stages en praktisch onderricht in laboratoria. Deze opleiding vindt gedeeltelijk plaats in de eigen faculteit maar daarnaast ook in het UZ Gent, samen met de artsen kandidaat klinisch-biologen. De postacademische opleiding van 3 jaar bestaat nagenoeg uitsluitend uit stages en gebeurt in erkende laboratoria voor klinische biologie. De meesterproef is geïncorporeerd in de stage. Het persoonlijk onderzoek van de student op een onderwerp uit de dagelijks praktijk in één van de subdomeinen van de klinische biologie dient te resulteren in ten minste één openbaar te verdedigen A1 publicatie.

Wettelijke beroepsvereisten waaraan het diploma voldoet
Het uitoefenen van het beroep van apotheker klinisch bioloog is onderworpen aan de volgende vereisten: (KB d.d. 5/11/1964 tot vaststelling van de voorwaarden tot machtiging van de apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren, B.S. 26/11/1964; gewijzigd bij K.B. van 08/08/1984 en het M.B. tot vaststelling van de criteria voor de machtiging en de erkenning van apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren en de erkenning van stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit klinische biologie, B.S. 7/09/1984, gewijzigd bij M.B. van 07/03/1985.)