Profiel van de opleiding

De internationalisering, de toenemende complexiteit en verwevenheid van de economische activiteit vergen een grondige studie van de diverse aspecten van het economische raderwerk. In een snel evoluerende maatschappij is het onvermijdelijk dat juridische, sociaal-economische, financiële en organisatorische problemen op het universitaire vlak worden bestudeerd.
Gezien de uitgebreidheid van het te bestrijken domein dient een duidelijke keuze te worden gemaakt.
De faculteit Economie en Bedrijfskunde tracht de toekomstige economen een brede, wetenschappelijk onderbouwde algemene vorming te geven waarbij het analytisch en probleemoplossend denken centraal staat.
Het curriculumopzet moet zo zijn, dat naast kennisoverdracht, ook volgende vaardigheden en attitudes tot ontwikkeling komen :

In bepaalde opleidingsonderdelen kunnen toepassingen ingelast worden waarbij de student gaat kijken hoe iets in de praktijk verloopt en hierover rapporteert.

Alhoewel het hoofdaccent ligt op de economische opleiding is een basiskennis van het juridisch kader, de gedragsomgeving, de toegepaste informatica en de talen noodzakelijk.
Tevens hecht de faculteit veel belang aan de integratie van de wetenschappelijke ontwikkelingen in de kennisoverdracht. De economische en toegepaste economische wetenschappen doen een beroep op andere ondersteunende disciplines zoals wiskunde, statistiek, informatica e.d. Dit alles vindt men terug in het curriculum van de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Naast algemeen vormende en ondersteunende vakken is het curriculum gestoeld op een volledig gemeenschappelijke eerste Bachelor. In de tweede Bachelor kan men kiezen tussen de opleidingen economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, of handelsingenieur.

De differentiatie blijft in de tweede Bachelor echter beperkt zodat via een overstapregeling in de 3de Bachelor nog steeds een andere opleiding kan worden gevolgd.

De opleiding handelsingenieur besteedt tevens aandacht aan de wisselwerking tussen economie en techniek. Daartoe omvat deze opleiding naast economische vakken ook technisch-technologische en exact-wetenschappelijke opleidingsonderdelen.

Binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde is duidelijk gekozen voor een brede economische en interdisciplinaire opleiding die uitmondt in enkele te kiezen majoren of afstudeerrichtingen in de Master. In de opleiding handelsingenieur maakt men een onderscheid tussen operationeel management, marketing engineering en financiering.

De polyvalente academische vorming moet de jonge economen voorbereiden op mogelijke leidinggevende functies van morgen in zowel de particuliere sector als in de overheids- en social profit-sector. Daarom wordt in de opleiding veel belang gehecht aan de analyse van diverse economische problemen en aan het economisch raderwerk. Dit moet de econoom toelaten mogelijke alternatieve oplossingen te formuleren en de maatschappelijke weerslag aan te tonen, ondermeer ook van de technische aspecten van het bedrijfsleven.