Competentiegebied 1: Expert in mondgezondheidszorg
 1. Toepassen van tandheelkundige wetenschappen in klinische situaties binnen een opleidingscontext
 2. Toepassen van aanverwante en ondersteunende wetenschappen in het domein van de tandheelkunde
 3. Identificeren van medische, psychosociale- en omgevingsfactoren die een invloed hebben op de mondgezondheid en het mondgezondheidsgedrag van patiënten
 4. Vertrouwd zijn met de historische ontwikkeling van het medisch-tandheelkundig denken en zich bewust zijn van recente evoluties met het oog op het optimaliseren van het tandheelkundig onderwijs en het beroep
 5. Verzamelen van een volledige medische en orale anamnese, inclusief voorgeschiedenis
 6. Uitvoeren van een basis intra- en extra oraal klinisch en radiografisch onderzoek
 7. Een multiperspectivistisch oordeel vormen over klinische besluitvorming met inbegrip van risico inschatting in mondzorg
 8. Identificeren van adequate en veilige behandelconcepten die de algemene - en mondgezondheid behouden
 9. Correct uitvoeren van eenvoudige (technische) tandheelkundige behandelingen via aangeleerde en ingeoefende vaardigheden binnen een opleidingscontext
 10. Inzicht hebben in de principes van ziektepreventie en gezondheidsbevordering, gericht naar individuen en specifieke maatschappelijke groepen
Competentiegebied 2: Wetenschapper
 1. Toepassen van methodes en technieken van wetenschappelijk onderzoek op eenvoudige vraagstukken in het domein van de tandheelkunde, met bijzondere aandacht voor wetenschappelijke integriteit
 2. Formuleren van een duidelijke en specifieke onderzoeksvraag in het domein van de tandheelkunde
 3. Naar waarde schatten van nationaal en internationaal onderzoek in het domein van de tandheelkunde, door de mogelijkheid tot internationale uitwisseling enerzijds en gastcolleges door internationale onderzoekers anderzijds
 4. Resultaten van onderzoek kritisch toepassen bij het beantwoorden van concrete onderzoeksvragen of op gesimuleerde casusgevallen in het vakgebied (Evidence-based dentistry)
Competentiegebied 3: Communicator
 1. Schriftelijk en mondeling rapporteren over een klinisch of wetenschappelijk onderwerp in het domein van de tandheelkunde
 2. Doelgericht en reflectief communiceren met patiënten, hun familie en andere zorgverleners in een opleidingscontext
Competentiegebied 4: Professional
 1. Kritisch reflecteren op het eigen denken, leren, beslissen en handelen in functie van het optimaliseren van het eigen leerproces en handvaardigheden
 2. Constructief samenwerken met medestudenten, begeleiders en zorgverleners uit het werkveld in een opleidingscontext
 3. Vertrouwd zijn met de ethische en deontologische aspecten van de mondzorgverlening
 4. Inzicht hebben in de maatschappelijke relevantie van het eigen handelen
 5. Aandacht hebben voor een veilige en hygiënische werkomgeving
 6. Tonen van een professionele zorgattitude met empathie voor de patiënt