Profiel van de opleiding

De globale doelstelling van de masteropleiding in de geomatica en de landmeetkunde bestaat erin geomatici en landmeters te vormen die, uitgaande van hun expertise, op tal van vlakken een actieve rol kunnen spelen in de verschillende aspecten van ruimtelijke en geografische informatie in de maatschappij, zoals het beheer van informatie, de geodesie, de topografie, de teledetectie, de fotogrammetrie, de cartografie, de 3D-modellering, expertise van onroerend goed, …

 

De Master Geomatica en Landmeetkunde biedt verschillende kansen op de arbeidsmarkt. Er is altijd vraag naar 'landmeter-experts schatters van onroerend goed'. (i.h.b. als landmeter-expert schatter van onroerende goederen). Ook komen afgestudeerden terecht als onderzoeker bij universiteiten en studiebureau's, in openbare besturen (zowel federaal, regionaal, provinciaal als gemeentelijk niveau, of in agentschappen van de overheid) of in het onderwijs.

 

De opleiding sluit rechtstreeks aan bij de Bachelor Geografie en Geomatica aan de Universiteit Gent, waarin landmeetkunde een van de mogelijke afstudeerrichtingen is. De studenten hebben, gespreid over de tweejarige masteropleiding, een belangrijke gemeenschappelijke stam aan opleidingsonderdelen gericht op de uitoefening van een functie op de arbeidsmarkt.

 

Studenten die opteren voor de minor onderzoek kunnen een brede waaier van verdiepende geomatica-aspecten volgen in een coherent pakket. Daarnaast is er ook keuze mogelijk voor een finaliteit naar het onderwijs of een bedrijfseconomische finaliteit.

 

Van de afgestudeerde Master in de geomatica en de landmeetkunde wordt, naast een goede kennis van ruimtelijke onderzoeksmethoden, ook een grondige kennis verwacht in de kwalitatieve en kwantitatieve methoden van acquisitie, verwerking en rapportering (o.a. in kaarten) van ruimtelijke gegevens, een openheid van geest die toelaat om in multidisciplinair en transdisciplinair verband te werken, en de vaste wil om een actieve rol te spelen in de verdere uitbouw van de maatschappij.

 

Onafhankelijk van de verschillende profileringen wordt van de afgestudeerde Master in de geomatica en de landmeetkunde verder verwacht dat hij/zij over voldoende deskundigheid beschikt om zich te kunnen integreren in een werkomgeving waar problemen, die verband houden met het oordeelkundige gebruik van de natuurlijke en menselijke omgeving, in al hun complexiteit geanalyseerd worden. Om bovenstaande te kunnen realiseren zijn specifieke kennis en vaardigheden, inzicht, integratie van kennis en inzicht in verschillende domeinen, communicatievaardigheden, attitudes en bepaalde door de opleiding ontwikkelde persoonlijkheidskenmerken als wetenschapper benodigd.

 

De tweejarige masteropleiding dient te voldoen aan de richtlijnen gesteld in verband met de erkenning van de afgestudeerden als "landmeter-expert schatter van onroerende goederen", alsook aan deze van internationaal overkoepelende landmetersorganisaties. Een aantal verplichte opleidingsonderdelen, in verschillende domeinen van de landmeetkunde, zijn hierin essentieel. Daartoe behoren opleidingsonderdelen met betrekking tot recht, vastgoed, het meten en beheren van ruimtelijke gegevens en informatie, enz.

 

De opleiding heeft een verplichte stage. Deze stage moet toelaten de beroeps-, onderzoeks- en communicatiegerichte competenties te verstevigen door een opgelegde taak zelfstandig te volbrengen en hier vervolgens op een wetenschappelijke wijze in een rapportering over te communiceren. Daarnaast heeft de student in verschillende opleidingsonderdelen taken en rapporteringen, vaak in groepsverband, die bijdragen tot zijn wetenschappelijke en maatschappelijke vaardigheden.

 

Om de Master in de geomatica en landmeetkunde de nodige aanvullende competenties naar het onderwijs te laten voorbereiden, nuttige bedrijfseconomische competenties aan te brengen, of in een onderzoeksspecifieke voorbereiding de nodige verbredende onderzoekscompetenties aan te reiken, dient de student één minor te kiezen uit, resp. minor onderwijs, minor economie en bedrijfskunde of één van de minors onderzoek.

 

Een masterproef sluit de masteropleiding af. Daarom wordt bij het modeltraject, in het bijzonder in het tweede semester van het tweede jaar, studietijd vrijgemaakt om deze proef af te ronden.

Wet, decreet of Europese richtlijn waaraan de opleiding voldoet
Wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert (Koninkrijk België).
Wettelijke beroepsvereisten waaraan het diploma voldoet
De houder van dit diploma voldoet in België aan de wettelijke voorwaarden tot het uitoefenen van het beroep van landmeter-expert en tot het voeren van de titel van landmeter-expert, op voorwaarde dat hij tevens de daartoe wettelijk vereiste eed heeft afgelegd.