Doelstellingen en eindtermen
Doelstellingen

De doelstellingen van de opleiding Master in de geomatica en de landmeetkunde zijn de afgestudeerde:

Eindtermen

Eindtermen van cognitieve aard

De afgestudeerde Master in de geomatica en de landmeetkunde heeft inzicht in de verschillende meettechnieken en procedures, kent de opbouw en de werking van een database en heeft een inzicht in de algoritmiek van Geografische Informatiesystemen. Hij is vertrouwd met de karteringsmogelijkheden via terreinobservatie en teledetectie en kent de voor- en nadelen en de behaalde nauwkeurigheden van deze methoden. Hij heeft een goede kennis van de wiskundige geografie, de topografie, de geodesie en de cartografie en kan deze kennis toepassen bij het vervaardigen van kaarten.

Competenties, vaardigheden en attitudes

De Master in de geomatica en de landmeetkunde moet in staat zijn relevante onderzoeksvragen te stellen en op te lossen. Hij moet in staat zijn een rapportering op niveau in te dienen. Hij beschikt ook over sociale vaardigheden om in groepsverband te werken. Master in de geomtaica en de landmeetkunde heeft een grote vaardigheid verworven in teledetectie, topografie, fotogrammetrie, cartografie en GIS.Hij is in staat om met behulp van geavanceerde technieken probleemoplossend te denken en te handelen. Het optimaal en rigoureus integreren van kwantitatieve als kwalitatieve gegevens is essentieel. Hij is zich bewust van de economische implicaties van de technische keuzes en handelingen.

De afgestudeerde dienthet terrein met alle natuurlijke of kunstmatige hindernissen te kunnen vertalen naar een landmeetkundig project, zowel vanuit het oogpunt van geometrische nauwkeurigheid, die zowel de methode als het in te zetten instrumentarium bepaalt, als van rendement. Hij houdt hierbij rekening met het uiteindelijke doel van zijn metingen en berekeningen, die bijvoorbeeld uitmondt in het produceren van invoergegevens voor GIS of van een specifiek kaarttype waarbij het resultaat de aangewezen methoden mee helpt te definiëren. Hij is in staat een expertise van vastgoed uit te voeren, waarbij technische, juridische en economische aspecten aan bod komen Bovendien moet de afgestudeerde in staat zijn keuzes te maken in verband met het optimale beheer van het geheel van de geomaticamiddelen en probleemoplossend kunnen werken in de verschillende disciplines van de geomatica.