Profiel van de opleiding

Het eerste jaar van de opleiding 'Bachelor in de geografie en de geomatica' is georganiseerd rond een basispakket algemene wetenschappelijke vakken en een pakket geografie en geomatica. De algemeen wetenschappelijke vakken (fysica, wiskunde, chemie, programmeren, inleiding geologie) vormen een stevige basis voor elke wetenschappelijk gerichte studie. Het pakket geografie en geomatica focust enerzijds op twee geografievakken van fysische geografie en sociale en economische geografie, en anderzijds op basisvaardigheden geodesie, geografische informatiesystemen en topografie . Dit laat de studenten toe om voeling te krijgen met beide zwaartepunten in de bacheloropleiding.

Vanaf het tweede jaar omvat de opleiding 'Bachelor in de geografie en de geomatica' meer aandacht aan de discipline-specifieke vakken uit beide zwaartepunten, zodat studenten bij het afstuderen al een eerste uitdaging kunnen aangaan in het beroepsleven, hetzij studies aanvangen in respectievelijk de Master in de geomatica en landmeetkunde of de Master in de geografie, alsook in andere Masters waarvoor toegang wordt verstrekt, al dan niet mits specifieke overgangsbepalingen.

De academische opleiding geografie en geomatica aan de Universiteit Gent schenkt bijzondere aandacht aan diverse geografische aspecten (fysische geografie, landschapskunde, sociale en economische geografie, geo-informatie), hun onderlinge verbanden en de methoden en technieken van de ruimtelijke analyse en de voorstelling ervan. Ruime aandacht gaat eveneens uit naar de technologische aspecten van het geografisch denken. Voor verschillende vakken is terreinwerk onontbeerlijk: het laboratorium van de geograaf is immers het terrein. Daarnaast wordt men begeleid in de intrigerende wereld van geografische informatiesystemen en de topografie, raakt men gefascineerd door de teledetectie en worden de knepen van de cartografische voorstelling bijgebracht.

Tijdens de opleiding wordt er van de student verwacht dat hij/zij een inzichtelijke kennis uitbouwt, zich een bepaalde hoeveelheid encyclopedische kennis eigen maakt en wetenschappelijke vaardigheden ontwikkelt. Als 'Bachelor in de geografie en de geomatica’ moet men in staat zijn zich een coherent wereldbeeld te vormen, weet te hebben van de wetenschappelijke debatten over mens/milieu-interactie en vraagstukken over territoriale organisatie, op de hoogte te zijn van de bronnen en regels van het wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en het ruimtelijk onderzoek in het bijzonder, en in te zien hoe verticale en horizontale relaties de ruimte structureren en hoe deze evolueren. Daarnaast moet men de voornaamste technologische methodes in de geografie kennen en kunnen toepassen.