Doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

De opleiding van Master in Criminologische Wetenschappen is –net zoals de Bachelor in Criminologische Wetenschappen- een academisch gerichte opleiding, gesteund op wetenschappelijk onderzoek, maar stelt zich tot doel de studenten te brengen tot een meer gevorderd niveau van algemene en specifieke eindcompetenties eigen aan het wetenschappelijk functioneren in het algemeen en aan het domein van de criminologische wetenschappen in het bijzonder.
De Master-opleiding in de Criminologische Wetenschappen stelt zich tot doel de studenten de competenties bij te brengen om op een professionele manier in beleidsvoorbereidende, beleidsondersteunende, beleidsevaluerende én beleidsvoerende beroepen volwaardig en zelfstandig te kunnen functioneren. Deze competenties kunnen zich uitstrekken over de domeinen van het strafrechtelijk beleid sensu lato en sensu stricto (de strafrechtsbedeling), het opsporingbeleid, het drugsbeleid, het preventiebeleid en andere relevante beleidsdomeinen die zich situeren in de opleiding van bachelor en master in de Criminologische Wetenschappen.
De masteropleiding in de Criminologische Wetenschappen stelt zich enerzijds tot doel de student de mogelijkheid te bieden zich in een aantal specialismen, sectoren of bijzondere vraagstukken van de criminologische wetenschappen grondiger te verdiepen. De basisfilosofie van de Masteropleiding blijft een multidimensionele benadering van criminaliteits- en deviantiefenomenen (het bestuderen van oorzaken en reacties) doorheen de verscheidene opleidingsonderdelen. De opleiding beoogt een geïntegreerd inzicht in de diverse schakels strafrechtsbedelingsketen (preventie, hulpverlening, wetgeving, opsporing, vervolging, straftoemeting, strafuitvoering), maar neemt ook alternatieve vormen van sociale reactie in overweging, zoals het civielrechtelijk, het medisch en het hulpverleningsmodel.
De masteropleiding in de Criminologische Wetenschappen stelt zich anderzijds tot doel de competenties van de student met betrekking tot de Europese en internationale aspecten van de individuele en maatschappelijke reactie op deviantie en criminaliteit, met inbegrip van de criminele politiek, met betrekking tot de verschillende fasen van de strafrechtsbedeling, te verbreden. De opleiding leidend tot de graad van master in de Criminologische Wetenschappen heeft tot algemeen doel studenten te brengen tot een competentieniveau dat noodzakelijk is voor de zelfstandige beoefening van de multi- en interdisciplinaire studie van deviantie- en criminaliteitsfenomenen en de individuele en maatschappelijke reactie daarop, of voor de zelfstandige aanwending van wetenschappelijke competenties in criminologisch relevante beroepen.

Eindtermen

De studenten moeten zelfstandig -en gebruik makend van hun theoretische inzichten, hun ruimere visie op de maatschappelijke werkelijkheid en hun kennis over criminologische methoden en technieken- in staat zijn tot het formuleren, het onderzoeken en het oplossen van criminologische vraagstellingen. De masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef of ‘master paper’, die blijk geeft van het zelfstandig probleemoplossend vermogen.