Profiel van de opleiding

Inhoud

De studies in de wijsbegeerte hebben binnen het pakket dat door de universiteit wordt aangeboden enkele uitzonderlijke karakteristieken. De wijsbegeerte legt zich immers toe op het kritisch reflecteren over fundamentele vraagstukken met betrekking tot de mens, de maatschappij en de wereld. De opleiding is dan ook niet zozeer gericht op het inhameren van definitieve waarheden, maar wil vooral het kritisch denken stimuleren. In deze reflectie hebben de vraagstellingen en antwoorden geformuleerd vanuit mens- en natuurwetenschappen een belangrijke plaats. De opleiding bestaat derhalve enerzijds uit lespakketten waarin uiteenlopende benaderingen worden uiteengezet en anderzijds uit het stimuleren van de zelfwerkzaamheid via allerlei opdrachten voor lectuur en eigen onderzoek. De uiteindelijke bedoeling bestaat erin dat de student tegen het einde van de bachelor opleiding in staat is: (a) teksten van zeer uiteenlopende aard op kritische wijze te lezen; (b) zijn weg te vinden in tijdschriften, bibliografieën, handboeken, enz. om zelfstandig over een onderwerp van algemene aard of zelfs op een enigszins gespecialiseerd gebied in de mens-, natuur- of maatschappijwetenschappen na te denken en zowel mondeling als schriftelijk een uiteenzetting te geven; (c) op het specifieke terrein van de wijsbegeerte en haar grote deelgebieden over een parate kennis te beschikken.

In haar kritische reflectie bekommert de wijsbegeerte zich, op basis van een eigen methodologie, om vraagstukken die te maken hebben met kennis, met waarden, en met de manier waarop deze het handelen bepalen. Daarmee corresponderen volgende, traditioneel onderscheiden deelgebieden. De kennisleer behandelt de vraag van de geldige kennis en onderzoekt de bereikbaarheid ervan. De logica tracht regelsystemen te construeren voor het 'geldig denken'. De ethica behandelt de vraag wat wenselijk of goed handelen en oordelen is. De esthetica houdt zich bezig met de vraag wat schoonheid is en met wat de schoonheidservaring en de artistieke creativiteit kenmerkt. Een wijsgerige analyse is daarenboven ondersteund door een gedegen historische situering.

In de eerste bachelor krijgt de student ook, samen met alle andere studenten van de faculteit, een aantal algemene vakken.

In de loop van de opleiding wordt het gewicht van de specialisatie groter, en worden de persoonlijke bijdrage en keuze van de student steeds belangrijker. Dit is ondermeer merkbaar in het aantal keuzevakken die aanvatten in de tweede bachelor en in de derde bachelor zelfs 30 studiepunten bedragen.

 

 

Lesroosters (onder voorbehoud van wijzigingen)

Richtlijnen voor het zoeken in lesroosters en gebruikte afkortingen

- Het lesrooster van elk opleidingsjaar bestaat uit 2 delen (waarvan er soms 1 leeg is):

KV = de keuzevakken van dat opleidingsjaar

AV = de algemene vakken van dat opleidingsjaar.

- Door de datum boven het lesrooster te veranderen kan je het lesrooster van het eerste en het tweede semester (start 14.02.2011) van elk opleidingsjaar bekijken.

- Minors: de lesuren van alle minorvakken vind je terug bij 2de bachelor Afrikaanse talen en culturen, keuzevakken (KV J. 2 B. Afrikaanse T. en C. v7).

- Door rechtsboven een lesrooster op het printericoontje te klikken krijg je een goed leesbare versie van het rooster.

J = jaar

1, 2, 3 = 1ste, 2de, 3de jaar

B = bachelor

M = master

VBP = voorbereidingsprogramma

SCHA = schakelprogramma

PGOP = postgraduaatsopleiding